„Pre obnovenie rovnováhy, ktorá dnes v našom vzťahu k Zemi chýba, potrebujeme civilizáciu ako celok jednu vieru – v existenciu budúcnosti. Buď môžeme veriť v túto budúcnosť a pracovať na jej dosiahnutí a udržiavaní, alebo sa potácať ďalej a konať tak, ako by mal prísť deň, keď už žiadne deti neprevezmú naše dedičstvo. Voľba spočíva na nás, na miske váh je Zem.”

AL GORE
Zem na miske váh
(Earth in the Balance, 1992)

Virtuálna envirovýchova Liptovský Mikuláš

Projekt Envirohaj

Názov príjemcu:
Mesto Liptovský Mikuláš

Názov projektu:
Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

Výška poskytnutých fin. prostriedkov:
47 008,00 €

Rok poskytnutia:
2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu.
Tento projekt bol zrealizovaný s podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš vznikol na podnet výzvy Environmentálneho fondu pre oblasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (E oblasť). Dňa 4. augusta 2022 mesto Litptovský Mikuláš predložilo žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022. Žiadosť bola Environmentálnych fondom schválená 7. novembra 2022 v požadovanej výške 47 008,00 €.

Cieľom projektu je vytvorenie virtuálneho vzdelávacieho programu na webe a tvorba environmentálnej aplikácie. Web a App-ka sa zameriavajú na environmentálne témy, obsahujú taktiež digitálnu brožúru s informáciami o 40-tich zástupcoch fauny a flóry v lokalite Kultúrno-prírodnej oddychovej zóny Háj Nicovô (Lesopark Háj-Nicovô).

Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, prednostne žiaci základných škôl, žiacke kolektívy, ako aj jednotlivci, rodiny s deťmi, obyvatelia mesta a okolia, turisti, návštevníci či milovníci prírody.

V lokalite Lesoparku Háj-Nicovô je širokej verejnosti k dispozícii aj novinka v podobe rozšírenej reality a vedomostný kvíz s 12-timi zastaveniami. Formou náučného kvízu, s možnosťami pre odpovede, sa návštevník dozvie viac o flóre a faune. Kvíz preveruje znalosti v spoznávaní zvukov či znalosti o zaujímavostiach zo života živočíchov a rastlín lokality lesoparku. Takáto forma aktivity priamo v prírode posilňujú pocit zodpovednosti k ochrane životného prostredia každého jednotlivca. Vzbudzuje záujem mladších generácií o lokálne prírodné bohatstvo a jednoduchou súťažnou formou motivuje žiacke kolektívy k dosahovaniu dobrých výsledkov v oblasti environmentu.

Prínosom projektu je najmä podpora aktivít envirovýchovy, vzdelávania a osvety, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu pričom rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia.

Pevne dúfame, že takýto pilotný projekt vzbudí záujem cieľovej skupiny a bude inšpiráciou pre ďalšie mestá, organizácie.

↑ Hore