O projekte

Projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš vznikol na podnet výzvy Environmentálneho fondu pre oblasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (E oblasť). Dňa 4. augusta 2022 mesto Litptovský Mikuláš predložilo žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022. Žiadosť bola Environmentálnych fondom schválená 7. novembra 2022 v požadovanej výške 47 008,00 €. Cieľom projektu je vytvorenie virtuálneho vzdelávacieho programu na webe a tvorba environmentálnej aplikácie.

Web a App-ka sa zameriavajú na environmentálne témy, obsahujú taktiež digitálnu brožúru s informáciami o 40-tich  zástupcoch fauny a flóry v lokalite Kultúrno-prírodnej oddychovej zóny Háj Nicovô (Lesopark Háj-Nicovô).

Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, prednostne žiaci základných škôl, žiacke kolektívy, ako aj jednotlivci, rodiny s deťmi, obyvatlia mesta a okolia, turisti, návštevníci či milovníci prírody.

V lokalite Lesoparku Háj-Nicovô je širokej verejnosti k dispozícii aj novinka v podobe rozšírenej realityvedomostný kvíz s 12-timi zastaveniami. Formou náučného kvízu s možnosťami pre odpovede sa návštevník dozvie viac o flóre a faune. Kvíz preveruje znalosti v spoznávaní zvukov či znalosti o zaujímavostiach zo života živočíchov a rastlín lokality lesoparku.

Takáto forma aktivity priamo v prírode posilňujú pocit zodpovednosti k ochrane životného prostredia každého jednotlivca. Vzbudzuje záujem mladších generácií o lokálne prírodné bohatstvo a jednoduchou súťažnou formou motivuje žiacke kolektívy k dosahovaniu dobrých výsledkov v oblasti environmentu.

Prínosom projektu je najmä podpora aktivít envirovýchovy, vzdelávania a osvety, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu pričom rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia.

Pevne dúfame, že takýto pilotný projekt vzbudí záujem cieľovej skupiny a bude inšpiráciou pre ďalšie mestá, organizácie.

↑ Hore