Environmentálne akcie mesta

Konferencia „Separáčik“

Konferencia je organizovaná žiakmi základných škôl, ktorých mesto je zriaďovateľom. Témy jednotlivých ročníkov sú zamerané na zložky životného prostredia a nakladanie s odpadmi. V roku 2023 sa uskutoční v poradí šiesty ročník konferencie zameraný na nakladanie s kuchynským odpadom – právne predpisy, zber z domácností, spôsoby spracovania, využitie vyrobeného kompostu. Prednášané témy sú doplnené básňami a piesňami s tematikou konferencie. Poznatky z danej problematiky si môžu účastníci overiť zapojením sa do pripravených testov.

Konferenciu dopĺňajú výstavy výrobkov z plastov, ktoré zhotovili žiaci a maliarske práce s ukážkami využitia plastov.

Treba si uvedomiť, že kvalitné vzdelávanie v oblasti environmentu stojí na učiteľoch, ktorí majú záujem, chuť neustále sa zlepšovať a meniť tak svoje hodiny a svet k lepšiemu. Učitelia neúnavne hľadajú nové spôsoby, ako učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Výsledkom ich pôsobenia je aj konferencia Separáčik. Učitelia sú vzorom pre žiakov, ale iniciatívu a samotnú realizáciu preberajú do rúk samotní žiaci.

Tempo, v ktorom žijeme a v ktorom sa vyvíja dnešná spoločnosť, odráža nevyhnutnú potrebu celoživotného vzdelávania, preto sme sa prvý krát rozhodli rozšíriť okruh cieľovej skupiny pozvaných na všetky vekové kategórie. Do konferencie Separáčik, ktorá je prezentovaná žiakmi, sa zapájajú aj odborníci a v roku 2023 je prvý krát na ňu pozvaná aj široká verejnosť.

Takáto nápaditosť a tvorivosť škôl si zaslúži veľké ocenenie, ktoré má mesto Liptovský Mikuláš na zreteli ako jeden zo svojich environmentálnych cieľov mesta.

Organizovanie exkurzií do zariadenia na triedenie odpadov, zberných dvorov

V Liptovskom Mikuláši prevádzkujú verejnoprospešné služby triediacu halu. Do triediacej haly sa organizujú exkurzie pre verejnosť, pre školské kolektívy.

Cieľom exkurzií je zvýšenie environmentálneho povedomia účastníkov a zdôrazniť nutnosť dôsledne triediť vzniknuté odpady. Odpad dovezený do zberného dvora ako i do triediacej haly je ukážkou kvality triedenia odpadu obyvateľmi mesta. Účastníci exkurzie majú možnosť na vlastné oči vidieť, čo všetko sa uloží do zberných nádob na triedený odpad a čo všetko musí prejsť rukami pracovníkov týchto zariadení, aby odpad mohol byť odovzdaný na jeho zhodnotenie.

Organizovanie súťaží v zbere papiera a tetrapakov na základných a materských školách

Mesto Liptovský Mikuláš už niekoľko rokov organizuje v materských a základných školách pôsobiacich na území mesta súťaž v zbere papiera a tetrapakov.

Jedná sa o dve samostatné súťaže vyhodnocované na základe predložených dokladov o množstve vyzbieraných a do zberu odovzdaných odpadov v danom roku. Za vyzbierané množstvo odpadu mesto školy odmeňuje.

Upracme si mesto a Háj

Upracme si mesto a Háj je mestom organizovaná akcia, brigáda dobrovoľníkov. Organizuje sa pravidelne každý rok v jarnom období. Akcia je zameraná na jarné upratovanie lokality Háj – Nicovô a organizovanie brigád v mestských častiach mesta Liptovský Mikuláš. Cieľom brigády je vytvoriť čisté a tým prijemné miesto na oddych v lokalite Háj – Nicovô.

Lokalita Háj – Nicovô je prírodno- kultúrnou oddychovou zónou mesta Liptovský Mikuláš. Nachádza sa tu detské ihrisko, bežecké trate pomenovaných po mikulášskych olympionikoch. Lokalita poskytuje výhľady na všetky okolité pohoria. Zo severu na Západné Tatry, zo západu na Veľkú Fatru, z juhu na Nízke Tatry ako i na samotné mesto Liptovský Mikuláš s vodnou nádržou Liptovskej Mary.

Deň otvorených parkov a záhrad

Deň otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie v rámci podujatia s názvom Víkend otvorených parkov záhrad. Do tohto podujatia sa zapája aj mesto Liptovský Mikuláš.

Tohtoročné podujatie sa bude konať v dňoch 2.- 4.júna 2023. Je to už XV. ročník podujatia. Tohtoročnou témou sú Melódie záhrad„. Do podujatia sa okrem mesta zapája Múzeum J. Kráľa, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a cirkevné organizácie.

Mesto Liptovský Mikuláš sa v rámci tohto podujatia rozhodlo zapojiť Rohonciho záhradou. Cieľom je pripomenúť si využívanie tohto parku v minulosť na spoločenské posedenia, oslavy a kultúrne podujatia. Návštevníci majú možnosť porovnať život v meste v minulosti a dnes prostredníctvom vystavených dokumentov priamo v parku.

Rohonciho záhrada bola v minulosti centrom čulého spoločenského života. Stretnutia a podujatia mali nezabudnuteľný šarm a atmosféru, ktoré zostávajú v spomienkach najmä staršej generácie Mikulášťanov.

V záhrade sa uskutočnilo aj niekoľko ročníkov podujatia s názvom „Šikovný trh“.

V súčasnosti je záhrada využívaná aj ako cyklistická trasa. V cykloboxe, ktorý je súčasťou záhrady, si môže verejnosť uložiť bicykle.

Pre detské vekové kategórie sú v záhrade osadené herné zariadenie.

↑ Hore