Informácie o stave čistoty ovzdušia s porovnaním stavu z minulosti

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy.

Úroveň znečistenia o vzdušia na Slovensku monitoruje Slovenský hydrometeorologický ústav od roku 1971, kedy boli do prevádzky uvedené prvé manuálne stanice v Bratislave a v Košiciach a následne aj ďalších mestách. Aktuálne koncentrácie kvality ovzdušia na území Slovenska je možné sledovať na tomto odkaze:

Aktuálne koncentrácie kvality ovzdušia – SHMÚ

Jedna z monitorovacích staníc SHMÚ sa nachádza aj na Liptove, na Chopku. Ďalšia stanica pre merania kvality ovzdušia sa nachádza priamo v meste Liptovský Mikuláš na ulici Školská. Meria tieto znečisťujúce látky: častice PM10, PM2,5, oxidy dusíka NO-NO2-NOx a Oxid siričitý SO2. V rámci ďalších meteorologických parametrov meria aj rýchlosť a smer vetra, teplotu a vlhkosť vzduchu.

Na území mesta Liptovský Mikuláš sídlia len štyri prevádzky, ktoré zaraďujeme k veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia.

Celkovo kvalitu ovzdušia na území mesta Liptovský Mikuláš ovplyvňujú západné vetry prichádzajúce zo susedného okresu Ružomberok, ktorého územie patrí k nadpriemerne znečistenému emisiami NO2.

Podľa platnej legislatívy pre ochranu kvality ovzdušia sú obce, teda aj mesto Liptovský Mikuláš, zodpovedné za malé zdroje znečisťovania, pre ktoré je povoľujúcim orgánom takého zdroju znečistenia. K malým zdrojom patria aj vykurovacie zariadenia v domácnostiach. Z platnej legislatívy zákona o odpadoch v takýchto zdrojoch je zákaz spaľovania odpadu.

Pre právnické osoby prevádzkujúcich malý zdroj vyrubuje poplatok za znečistenie ovzdušia.

V Liptovskom Mikuláši sídli jedna zo 6 krajských základných škôl (v rámci Žilinského samosprávneho kraja), ktoré v rámci projektu LIFE IP uskutočňujú merania znečistenia ovzdušia. Je to Základná škola Miloša Janošku, kde sa merania znečistenia ovzdušia z dopravy zrealizovali na dvoch miestach pri škole v trvaní 4 týždňov s využitím tzv. pasívnych vzorkovačov. Dosiahnuté výsledky meraní žiaci prezentujú nielen na svojej škole, ale aj zástupcom kraja a územnej samosprávy.

↑ Hore