Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu Environmentálna výchova, alebo z jednotlivých Školských vzdelávacích programov.

Základná škola Miloša Janošku

Riaditeľ: Mgr. Janka Cuprová

Adresa: Ul. čs. brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Základná škola Miloša Janošku splnila v roku kritéria v rámci vyhlásenej výzvy z Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. V januári 2023 sa tak stala jednou zo 6 škôl Žilinského kraja, v ktorej sa uskutočňujú merania znečistenia ovzdušia z dopravy.

Základná škola má záujem o enviro vzdelávanie žiakov. Navštevujú ju žiaci, ktorých zaujímajú nezvyčajné enviro úlohy, tímová práca a aktivity v teréne. Na tomto projekte sa tak môžu realizovať.

Merania znečistenia ovzdušia z dopravy prebiehajú na dvoch miestach pri škole počas 4 týždňov prostredníctvom pasívnych vzorkovačov od 11.1.2023 do 8.2.2023.

Výsledky meraní sa škole oznamujú prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia v dohodnutom termíne.

Zrealizované spoločné merania pomôžu:

  • zlepšiť prácu v kolektíve žiakov, získať nové poznatky o životnom prostredí;
  • zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí školy, viac si všímať svoje okolie;
  • vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami;
  • poukázať na prepojenia zvýšeného výskytu oxidov dusíka NOx s frekventovanými cestami pri škole, s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilu na voľnobeh a podobne;
  • podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení;

Výsledky meraní budú žiaci za asistencie MKO prezentovať vo svojich triedach pre pedagógov a svojich spolužiakov a následne aj pre zástupcov kraja a územnej samosprávy.

Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej

Riaditeľ: Mgr. Vlasta Kovačicová

Adresa: Nábrežie 4. apríla 1936/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej sa zapája do projektov s environmentálnym zameraním. V roku 2023 čaká na schválenie podaných žiadostí k projektom SADOVO a KOMUNITNÁ ZÁHRADA (COOP Jednota).

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu

Riaditeľ: Mgr. Juraj Ďurica

Adresa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Projekt RECYKLO MÓDA

Základná škola sa stala úspešnou v projekte RECKLO MÓDA. V rámci celého Slovenka boli vybraté základné školy, ktorých výstupy budú zverejnené na výstave v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Základná škola Janka Kráľa

Riaditeľ: PhDr. Eva Vondráková

Adresa: Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Základná škola Janka Kráľa je tiež úspešná v realizácii environmentálnych projektov. V roku 2011 získala finančné prostriedky vo výške 2 800,00 € na realizáciu projektu s názvom Prírodná záhrada pri ZŠ Janka Kráľa.

V roku 2012 úspešne zrealizovala v enviroprojekty Lesná zážitková škola a Zelená oáza pri škole.

V roku 2015 bola úspešná v realizácii projektu Vodný svet. Finančné prostriedky vo výške 1 676,00 € boli využité na exkurzie žiakov: „Za tajomstvami tajchov“ , „Voda v regióne Liptova“ a „Úprava vody“. Finančný príspevok pokrýval aj aktivity v rámci projektu „Dni vody“ a „Prezentačný Deň vody“. Celý projekt bol realizovaný v spolupráci s Občianskym združením TATRY.

Základná škola s materskou školou Demänovská ulica

Riaditeľ: Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová

Adresa: Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Projekt RECYKLO MÓDA

Základná škola sa v roku 2023 stala úspešnou v projekte RECKLO MÓDA. V rámci celého Slovenka boli vybraté základné školy, ktorých výstupy budú zverejnené na výstave v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Babičkina záhrada

Babičkina záhrada bola realizovaná v roku 2019 rámci projektu SALUTE4C – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí.

Cieľom projektu bolo vybudovať vidiecky ovocný sad, ktorý bol v minulosti súčasťou vidieckych usadlostí a záhrad, na vhodnom pozemku, v areáli základnej školy.

Projekt, jeho návrh, realizácia a udržateľnosť, je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu všetkých predmetov a všetkých žiakov školy. Podmieňuje rozvoj osobnosti detí vo vnímaní krajiny, ako zdroja obživy, kontaktu s históriou, radosť a hrdosť z výsledkov vlastnej práce.

Oživením a priblížením obsahu projektu žiakom sú praktické ukážky starostlivosti o ovocné stromy počas roka priamo na ovocných stromoch v školskej záhrade či beseda o pestovaní a využívaní byliniek v spolupráci so ZO SZZ v Liptovskom Mikuláši.

Základná škola s materskou školou Okoličianska

Riaditeľ: Mgr. Maria Ivanová

Adresa: Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš

Environmentálne projekty:

Environmentálne projekty a aktivity sú na Základnej škole s materskou školu Okoličianska realizované v rámci Školského vzdelávacieho programu.

Úlohy zamerané na ochranu životného prostredia a environmentálne aktivity má škola stanovené v pláne koordinátora environmentálnej výchovy, ktorý sa riadi ekokalendárom. Ekokalendár zahŕňa napr. pravidelné aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody alebo Dňa zeme čistením svojho okolia. Ďalšie aktivity sú zamerané na šetrenie energiami a materiálov. Takýmito aktivitami sú napr. tvorba ikebán a vencov z čisto prírodných materiálov či karnevalové masky z odpadových materiálov. V materskej škole zas vytvárajú recyklovaný papier, z ktorého vzniká vlastná ilustrovaná kniha.

Envirovýchova sa zameriava na motiváciu žiakov prostredníctvom zážitkového vyučovania, výchovných koncertov, prednášok a exkurzií s environmentálnym zameraním.

Základná škola plánuje zaviesť žiacke eko hliadky, ktoré budú dohliadať na čistotu v školskom areál ako aj v bezprostrednom okolí školy.

Škola sa taktiež zapája do enviro projektov. Napr. v rámci Zeleného vzdelávacieho fond sa uchádza o environmentálnu učebňu.

Tabuľka

ŠkolaRiaditeľDruh
ZŠ Miloša Janošku
Ul. čs. brigády 4
031 01 LM
Mgr. Janka CuprováZákladná škola
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49
031 01 LM
Mgr. Dana GajdošováZákladná škola
ZŠ MRM
Nábrežie 4. apríla 1936/23
031 01 LM
Mgr. Vlasta KovačicováZákladná škola
ZŠ Janka Kráľa
Žiarska 679/13
031 04 LM
PhDr. Eva VondrákováZákladná škola
Demänovská ulica 408/4A
031 01 LM
Mgr. Lucia Pavnicová ŽudelováZákladná škola s materskou školou
Okoličianska 404/8C
031 04 LM
Mgr. Maria IvanováZákladná škola s materskou školou
↑ Hore