Zrealizované environmentálne projekty

Environmentálne projekty realizované mestom Liptovský Mikuláš.

Rok 2015

 • Revitalizácia parku Margity Dobrovičovej na Nábreží 4. apríla
 • Energetický audit budovy – Materská škôlka Agátová ulica, Liptovský Mikuláš
 • Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Rok 2016

 • Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Liptovský Mikuláš
 • Rozvíjame cyklodopravu v meste Liptovský Mikuláš

Rok 2017

 • Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Liptovský Mikuláš
 • Historicko – kultlúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa

Rok 2018

 • Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš
 • Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši
 • Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš
 • Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa
 • Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy

Rok 2019

 • Kultúrno – prírodná oddychová zóna Háj Nicovô – II. Etapa
 • Zelené obce (výsadba drevín v m. č. Palúdzka)
 • SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí
 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši (spoločný mikroprojekt)
 • Revitalizácia podchodu na ul. 1. mája (pri LIDL-i)

Rok 2020

 • Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
 • Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa
 • Výstavba mestskej cyklotrasy – prepojenie s m. č. Liptovská Ondrašová

Rok 2021

 • Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
 • Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš
 • Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš
 • Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši

Rok 2022

 • Zhodnocovanie BRKO v Liptovskom Mikuláši. (Nákup drviča pre spracovanie kuchynského odpadu)
 • Víkend otvorených parkov a záhrad v Lipt. Mikuláši
 • Ročný príspevok – úroveň vytriedenia KO (transfer podľa množstva vytriedeného odpadu)
 • Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

Rok 2023

 • Separáčik 2023 – detská ekologická konferencia
↑ Hore