Národná legislatíva pre environmentálnu oblasť

Ovzdušie

Základná právna úprava ochrany kvality ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečistenia ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany prírody.

Zákon vymedzuje základné právne pojmy ako vonkajšie ovzdušie, znečisťujúca látka, úroveň znečistenia ovzdušia, dobrá kvalita ovzdušia, prekurzor ozónu, prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, emisia, aglomerácia a ďalšie.

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

Slovenská republika sa v roku 2023 pripravuje na prvý klimatický zákon, ktorý má Slovensko priviesť k uhlíkovej neutralite. Podľa envirorezortu by sa do roku 2030 mali znížiť emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve o 10 percent.

Voda

Právna úprava postavenia, zaobchádzania a ochrany vôd v SR je oblasť komplexná a nemožno vystačiť so základným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Daná problematika je upravená množstvom súvisiacich predpisov, či už prijatých v SR alebo smerníc prijatých na pôde ES.

Vodný zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, ich účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie, ako aj podmienky na zlepšenie kvality životného prostredia, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha a pomocou manažmentu povodí zabezpečuje funkcie vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb. Upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností. Pre potreby praxe zákon vymedzuje základné pojmy, ktoré sa tak stávajú legálnymi definíciami.

Zákon o vodách sa týka prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a osobitného vôd len v rámci delegovanej právomoci. Vo vzťahu k právnej úprave banských vôd je vodný zákon všeobecnou právnou normou k špeciálnej.

Orgány štátnej vodnej správy sú:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Krajské úrady životného prostredia
 • Okresné úrady životného prostredia
 • Inšpekcia
 • Obce

Pôda

Poľnohospodárskou pôdou rozumieme produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností ako ornú pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Najdôležitejšou právnou normou týkajúcou sa starostlivosti o poľnohospodársku pôdu je zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Je určený na ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečuje jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy (produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode) a ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie. Cieľom právnej úpravy je trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy, teda ochrana vlastností a funkcií takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala jej biologická rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy a schopnosť plniť všetky funkcie.

Orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Slovenský pozemkový fond

Ochrana živočíchov a rastlín

Ochranou prírody a krajiny sa všeobecne zaoberá Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Ochranou prírody a krajiny podľa tohto zákona sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktorú môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Orgánmi ochrany prírody a stráž prírody sú:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Krajské úrady životného prostredia
 • Okresné úrady životného prostredia
 • Obce
 • Štátna veterinárna a potravinová správa
 • Štátna ochrana prírody

Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš

Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Je to dokument ochrany prírody a krajiny.

RÚSES je spracovaný aj pre okres Liptovský Mikuláš. Je zameraný na podporu ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability.

Obsah dokumentu RÚSES je ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 158/2014 Z. z. (príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.).

↑ Hore