Strategické dokumenty mesta

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030

Základný strategický dokument mesta. Cieľom rozvojového dokumentu je na základe sociálno – ekonomickej analýzy mesta vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja a súhrnom cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja na úrovni mesta Liptovský Mikuláš.

Aktuálne sa pripravuje strategický dokument Liptov 2030 za mestskú funkčnú oblasť UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš tvorenou 18 samosprávami. Dokument je návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie európskych investičných a štrukturálnych fondov na roky 2021-2027 a vychádza z procesu monitorovania a hodnotenia implementácie PHSR miest a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť UMR v rokoch 2014-2020 a ich priemetu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja.

Dokument starostlivosti o dreviny Liptovský Mikuláš

Dokument starostlivosti o dreviny patrí k dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území mesta. Obstaráva a schvaľuje ho mesto a vyhotovuje ho odborne spôsobilá osoba.

Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a je tiež podkladom pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, ako aj pri určovaní výšky finančnej náhrady za dreviny vyrúbané bez súhlasu a v prípadoch, ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu podľa § 48 zákona c. 543/2002 Z. z.

Mesto Liptovský Mikuláš má vypracované dokumenty starostlivosti o dreviny pre tieto lokality:

  • Nábrežie 4. apríla
  • Nábrežie Dr. A. Stodolu
  • Staré mesto (námestia a parky)
  • Staré mesto (severo-západná časť)
  • Podbreziny
  • Staré mesto (severovýchodná časť)
  • Centrálna časť (okolie cesty č. 18)

Zásady nakladania s odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Dokument sa zaoberá odpadmi vznikajúcimi na území mesta Liptovský Mikuláš. Zaoberá sa zberom a triedeným zberom zložiek komunálneho odpadu. Zber sa týka zmesového komunálneho odpadu, zberom objemového odpadu, zberom odpadu s obsahom škodlivín, zberom drobného stavebného odpadu.

Pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu platí, že mesto vykonáva triedený zber podľa jednotlivých kategórií odpadu.

Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš

Nízkouhlíková stratégia súvisí s environmentálnou problematikou. Je to strednodobý, odborný dokument ktorý analyzuje sektory budov vo vlastníctve mesta, tepelnú energetiku mesta, verejné osvetlenie, dopravu, adaptačné opatrenia vo vzťahu ku klimatickým zmenám a smart city riešenia.

Inak povedané, nízkouhlíková stratégia je návrhom opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať, aby mesto znižovalo produkciu CO2. Vláda SR schválila záväzok znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40% do roku 2030. Cieľom NUS mesta Liptovský Mikuláš je zníženie emisií CO2 t/rok o 93% do roku 2036.

Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky súvisí v s environmentálnou problematikou. Je to strednodobý, odborný dokument ktorý analyzuje tepelnú energetiku mesta.

Úlohou koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia s redukciou emisie skleníkových plynov CO2 a v súlade so zámermi energetickej politiky SR a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. Koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energetiky sa po jej schválení mestským zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta. V súčasnej dobe má mesto vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Ostatné strategické dokumenty mesta

Akčný plán pre mestskú akupunktúru v mestskej funkčnej oblasti Liptovský Mikuláš

Akčný plán predstavuje jeden z výstupov medzinárodného projektu SALUTE4CE, realizovaného v rámci programu INTERREG Central Europe programme. Do projektu je zapojených 10 partnerov v z 5 krajín: Česká republika, Slovenská republika, Nemecko, Poľsko a Taliansko.

Popisuje účel projektu a predstavuje filozofiu mestskej akupunktúry, z ktorej akčný plán vychádza. Cieľom predkladaného akčného plánu je identifikácia konkrétnych úloh a činností, časových harmonogramov a zdrojov potrebných na implementáciu navrhovaných aktivít mestskej akupunktúry v rámci mestskej funkčnej oblasti (MFO) Liptovský Mikuláš.

Akčný plán sumarizuje informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutej MFO, identifikuje vízie a ciele MFO. Dôležitou súčasťou akčného plánu je popis participácie obyvateľov na príprave/výbere aktivít v rámci MFO. Akčný plán definuje predbežný výber a hodnotenie navrhovaných lokalít a plánovanie jednotlivých akcií. Nevyhnutnou súčasťou je identifikácia opatrení na výhľadové udržanie navrhovaných aktivít, plánovanie riadenia a údržby pre pilotné akcie a stanovenie indikátorov udržateľnosti v rámci následného monitoringu.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2OIO/VZN

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č.1 -5 spracovateľ ZÁVÄZNÁ ČÁSŤ

Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu

↑ Hore